ورود

ورود به حساب کاربری

نام كاربری *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

fa  en

social rss circle internet   linkedin logo button   aparat icon color white 32

Data analysis image for blip 

 

چکیده:

وجود مدیران شایسته و کارآمد برای اداره سازمانهای امروزی لازم و ضروری بوده و بدون وجود مدیریت شایسته مدار، ارتقاء عملکرد مالی شرکت‌های دولتی میسر نمی‌باشد. با توجه به اهمیت ارتقاء عملکرد مالی در شرکت‌های آب منطقه‌ای،پژوهش حاضر به تعیین میزان رابطه بین شایستگی های (مالی و فنی) اعضای هیئت مدیره، وابستگی خط مشی و شکل سازمانی با عملکرد مالی در شرکت‌های  آب منطقه ای می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش و شیوه توصیفی-تحلیلی به شیوه پیمایشی و از نوع همبستگی بوده و از لحاظ زمانی مقطعی به شمار می‌رود. از روش کتابخانه ای در تدوین مبانی نظری و در مرحله بررسی میدانی از پرسشنامه استاندارد ایجاویناری (2013) که بومی‌سازی شده و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و آزمون‌ تحلیل عاملی(KMO) و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ (79/0) به تأیید رسیده است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات مدیره شرکتهای آب منطقه ای در سطح کل کشور می‌باشد که نمونه آماری هم به روش هدفمند از میان آنان انتخاب شده است. همچنین در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی متناسب، با استفاده از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL 8.8استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که بین شایستگی‌های مالی و شایستگی‌های فنی اعضای هیئت مدیره و عملکرد مالی در شرکت‌های آب منطقه‌ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین این نتایج نشان داد که وابستگی خط‌مشی و شکل سازمانی با عملکرد مالی در شرکت‌های آب منطقه‌ای رابطه منفی و معناداری دارد.

واژگان کلیدی: شایستگی فنی، شایستگی مالی، شکل سازمانی،  عملکرد مالی. وابستگی خط‌مشی

نویسنده: لیلا امیدوارجدی

 

مشاهده مقاله


88246929-30(021)
88248547-8(021)
 Telegram_Messenger.png
 
عضو کانال تلگرام ما شوید

info[@]imca.ir
support[@]imca.ir
تهران- بزرگراه جلال آل احمد، روبروی شهرآرا،خیابان چهارم، خیابان شهید مهدی نژاد، پلاک 70، واحد 3 - کد پستی 1446663414
logo cmc   logo_icmci

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account